မတ္ပဲ၊ ပဲစင္းငံုလုိ ဆုံး႐ႈံးမႈမျဖစ္ေရး ဖရဲသခြား အားထည့္စုိက္ပ်ဳိးၾကရန္ တုိက္တြန္း | DVB