ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စင္ကာပူသမၼတႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ကို ေတြ႔ဆံု | DVB