စပိန္တြင္ ရဲစခန္းကို ဓားျဖင့္တိုက္ခိုက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသူအား ပစ္သတ္ | DVB