ဝမ္းတြင္းတြင္ ေယာကၡမႏွင့္ ေယာက္ဖက ဓားျဖင့္ခုတ္သျဖင့္ သမက္ျဖစ္သူ ေသဆုံး | DVB