ေလွကေလးေလွာ္လို႔ ဒို႔မေပ်ာ္ရေသးဘူး ဒိုရာေရ… (သုတကေဖး) | DVB