တနသၤာရီတိုင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ တရားစြဲခံရ | DVB