ဆဲဆိုခဲ့သည့္ စစ္ဗိုလ္အမတ္၏ ဗီဒီယိုပ်ံ႔သြားၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္သတင္းသမားမ်ားကို တင္းက်ပ္ | DVB