တ႐ုတ္၏ စစ္ေရးတည္ေဆာက္ေနမႈမ်ားကို အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဝဖန္ | DVB