ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ရန္ႀကိဳးစားစဥ္ ေရျမင္းကိုက္ခံရသည့္ တ႐ုတ္ခရီးသည္ ေသဆုံး | DVB