ေကာ္ဖီျဖင့္ ပန္းခ်ီေရးဆြဲသည့္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား ပန္းခ်ီဆရာ | DVB