ပိတ္ထားရသည့္ေက်ာင္းမ်ား ျပန္ဖြင့္ပါက ပိတ္ရက္မ်ားျဖင့္ အစားထုိးျပန္သင္ၾကားမည္ | DVB