လူေပါင္း ၇၀၀ ေက်ာ္ hopscotch ကစားၿပီး ကမာၻ႔စံခ်ိန္သစ္တင္ | DVB