လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ ရပ္တည္သြားမည္ဟု ကေနဒါဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာ | DVB