ကူညီေရးအစီအစဥ္အရ ဆုိမာလီလယ္သမားမ်ားထံမွ ေျပာင္းတန္ခ်ိန္ ၂၅၀၀ WFP ၀ယ္ယူ | DVB