ေသနတ္ေဖာက္ ေငြေၾကးေတာင္းခံသည့္ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္ ၂ ဦးကုိ အေရးယူ | DVB