အုိင္စီစီအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္မရွိဟု ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ေၾကညာ | DVB