အာဖရိကတြင္ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ ကင္းမဲ့ေနဟု ဇင္ဘာေဘြ အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဝဖန္ | DVB