ယီမင္တြင္ ၁ဝ ႏွစ္သားကို အဓမၼျပဳက်င့္ သတ္ျဖတ္ခဲ့သူ ၃ ဦးအား ေသနတ္ျဖင့္ပစ္သတ္ | DVB