ေဆာ္ဒီ ညြန္႔ေပါင္းတပ္ ယီမင္ကို ေလေၾကာင္းမွတိုက္ခုိက္၊ ေသဆုံးသူ ၅၀ ထိရွိ | DVB