အဆိုေတာ္ အစၥဏီ၏အမႈ ႐ံုးေျပာင္းေရႊ႕စစ္ေဆးခြင့္ ေလၽွာက္ထားခ်က္ တရား႐ံုးပယ္ခ် | DVB