နမၼတူျမစ္ေပၚရွိ ေရကာတာစီမံကိန္း ရပ္တန္႔ေပးရန္ သီေပါလူမႈအဖြဲ႔မ်ား ေတာင္းဆုိ | DVB