ရွစ္ေလးလံုး ႏွစ္ ၃၀ အႀကံျပဳခ်က္ထုတ္ျပန္၊ စစ္တပ္က ႏိုင္ငံေရးတြင္ ဝင္မစြက္ရန္ တိုက္တြန္း | DVB