မိန္းကေလးငယ္ကုိ ၁၅ ႏွစ္ၾကာ ဖမ္းထားသည့္ နတ္ဆရာအား လိင္ပုိင္းျပစ္မႈျဖင့္ တရားစြဲ | DVB