၈၈၈၈ အထိမ္းအမွတ္ စက္ဘီးစီးၾကသူမ်ား (ဓာတ္ပံု) | DVB