ဗုဒၶဘာသာဝင္ကိုယ္စားလွယ္တဦးကုိ ဘာသာေပါင္းစုံ ခ်စ္ၾကည္ညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ခန္႔မည္ | DVB