ရွစ္ေလးလံုး ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္အခမ္းအနား ေနာက္ဆံုးေန႔ မစတင္ခင္ျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပံု) | DVB