လံုုၿခံဳေရး အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ တပ္မေတာ္က ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ေနမႈ ဦးကိုကိုႀကီး ေဝဖန္ | DVB