သမၼတဦးဝင္းျမင့္၏ တာေမြမဲဆႏၵနယ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၈ ဦးၿပိဳင္မည္ | DVB