စကားႂကြယ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဗီြဒီယို လူမႈကြန္ရက္တြင္ ပ်႔ံႏွ႔ံေန | DVB