မၾကာမီၾကည့္႐ႈရမည့္ ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြံ႕ဖြယ္ ငါးမန္း႐ုပ္ရွင္ကား-The Meg (နမူနာ) | DVB