ကေနဒါႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈအားလုံး ရပ္ဆုိင္းေၾကာင္း ေဆာ္ဒီအစုိးရ ေၾကညာ | DVB