ေတာဝက္လူငယ္မ်ားကို ကယ္ထုတ္အၿပီး ဂူအနီးတြင္ ျမစိမ္းေရာင္ေရကန္ ေပၚလာ | DVB