--> ဒီမိုကေရစီႏွစ္ ၃၀ ခရီး ေဆြးေႏြးပြဲ အႏွစ္ခ်ဳပ္ တင္ျပခ်က္ (႐ုပ္သံ) - DVB