ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုအတြင္း အ.က.သေက်ာင္းသားမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္း (ဓာတ္ပံု) | DVB