တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းေနရာအႏွံ႔ အပူလႈိင္း သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ | DVB