မိတီၳလာတြင္ လက္ခုပ္တီးလူမွားေခၚရာမွာ ဓားထုိးမႈျဖစ္၊ ၁ ဦးေသဆုံး | DVB