ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ ဘာယန္ျပည္နယ္တြင္ ဒုကၡသည္လက္ခံေရး စခန္း ၇ ခု ဖြင့္လွစ္ | DVB