ေတာင္ဆူဒန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထုိးမည္ဟု သမၼတေျပာ | DVB