ဂရိႏိုင္ငံတြင္ ေတာမီးေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ၉၁ ဦး ရွိၿပီ | DVB