နာမည္ႀကီး ေကာ္နာမက္ဂရီေဂၚ လုိက္၀ိတ္ခ်န္ပီယံႏွင့္ ထုိးသတ္မည္ | DVB