ဆားကို အရည္ေသြးျပည့္ ကုန္ေခ်ာအျဖစ္ မေကြးၿမိဳ႕တြင္ တပိုင္တႏိုင္ခ်က္လုပ္ | DVB