ခ်ီကာဂိုတြင္ ေသနတ္ကိုင္အၾကမ္းဖက္မႈကုိ လူေထာင္ခ်ီ ဆႏၵျပ | DVB