မတူကြဲျပားမႈမ်ားကုိ တ႐ုတ္ႏွင့္အေမရိကန္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာသင့္ဟု တ႐ုတ္ေျပာ | DVB