မႏၱေလးတုိင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၇ ခုတြင္ ၁ လေက်ာ္အတြင္း အမႈေပါင္း ၂ဝဝဝ ခန္႔ အေရးယူခဲ့ | DVB