အေရွ႕ေတာင္အာရွ လုံၿခံဳေရးရန္ပုံေငြ ေဒၚလာသန္း ၃ဝဝ ခန္႔ အေမရိကန္ ေပးမည္ | DVB