ေျမာက္ကိုရီးယားက လႊဲေျပာင္းသည့္ အေမရိကန္စစ္သား႐ုပ္ႂကြင္းမ်ား ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ ေလ့လာ | DVB