စစ္ကိုင္းတိုင္းတြင္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ ယခင္ႏွစ္ထက္ ပုိမ်ား | DVB