အသံုးျပဳၿပီးသား ပလတ္စတစ္မ်ား၏ သံုးပံုတပံုသာ ျပန္အသံုးျပဳႏိုင္ေသးေၾကာင္း ၿဗိတိန္ေျပာ | DVB