ျပည္သူမ်ား စည္းလုံးၾကရန္ ဇင္ဘာေဘြ ေရြးေကာက္ခံသမၼတေျပာ | DVB