ယူဂႏၶာ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အိပ္ခ်္အုိင္ဗြီ ရွိမရွိ စမ္းသပ္ရန္ အဆုိျပဳခ်က္ ကန္႔ကြက္ | DVB